Ст 268 коап украина

Оглавление:

Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП Украины) с комментариями к статьям

Стаття 268. Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

[Положення частини першої статті 268, за яким обмежується право на вільний вибір особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, як захисника своїх прав, крім адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за Законом України має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), згідно з Рішенням Конституційного Суду України № ІЗ-рп/2000 від 16.11.2000 p.]

При розгляді справ про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 44, статтями 51, 146, 160, 1602, 173, частиною третьою статті 178, статтями 185, 1851, частиною першою статті 1853, 1857 і 187 цього Кодексу, присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, є обов’язковою. У разі ухилення її від явки на виклик органу внутрішніх справ або судді районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду цю особу може бути органом внутрішніх справ (міліцією) піддано приводу.

Законами України може бути передбачено й інші випадки, коли явка особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, в орган (до посадової особи), який вирішує справу, є обов’язковою.

Коментар:

Особа, яка притягається до відповідальності має визначені цією статтею права. Ці права ні в якому разі не можуть бути обмежені.

По-перше, така особа має право знайомитися з матеріалами справи. Особа повинна знати, за які конкретно дії її притягають до відповідальності. Ознайомившись з матеріалами справи, особа має право давати пояснення щодо викладених у матеріалах обставин. Також особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, як людина, що безпосередньо брала участь у досліджуваному діянні, має будь-які відомості про нього, користується правом надавати докази. Не завжди показання протоколюються, фіксуються у вигляді пояснень, вони можуть сприйматися, репродукуватися і в усній формі. Задля доказування своєї невинуватості або приведення обставин, що пом’якшують вину, особа має право заявляти клопотання про виклик і допит свідків, про призначення експертизи, про видачу довідок та інших документів. Однак разом із цим притягнутий до відповідальності не зобов’язаний доводити свою невинуватість, хоча і має на це право.

По-друге, притягнутий до відповідальності має право на захист. Це проявляється у можливості користуватися послугами адвоката або іншого фахівця у галузі права, який має право на надання юридичної допомоги. Якщо особа не володіє мовою, якою ведеться провадження, вона може виступати своєю рідною мовою або користуватися послугами перекладача.

По-третє, особа має право оскаржити постанову у справі. Оскарження дій органів (посадових осіб) і рішень у справі про адміністративне правопорушення — одна з найбільш важливих гарантій захисту прав особи, як тієї, що притягається до відповідальності, так і потерпілого. Це є засіб забезпечення законності та підстава для перевірки обґрунтованості прийнятих у справі постанови. Порядок оскарження постанови у справі про адміністративне правопорушення регулюється главою 24 КпАП.

На стадії розгляду справи для забезпечення законності і захисту прав особи, яка притягається до відповідальності, законом визначено, що справа розглядається у присутності цієї особи. Розгляд справи можливий за відсутності особи, яка притягається до відповідальності у випадку, якщо особу своєчасно сповістили про час і місце розгляду справи, а вона не з’явилася і до того ж від неї не поступало клопотання про відкладення розгляду справи. Якщо особа заявила клопотання про відкладення розгляду справи через неможливість її присутності при розгляді, орган (посадова особа), що розглядає справу повинен з урахуванням строків задовольнити клопотання. Частина 2 цієї статті перелічує правопорушення при розгляді справ, про які присутність притягуваного до відповідальності є обов’язковим. Цей перелік не є вичерпним і законами України можуть встановлюватися інші випадки, коли явка особи в орган, який розглядає справу, є обов’язковою. У випадку, коли особа ухиляється від явки до органу внутрішніх справ або до суду, міліція має право здійснити її привід.

Кодекс Украины об административных нарушениях
Статья 268. Права лица, привлекаемого к административной ответственности

Лицо, привлекаемое к административной ответственности имеет право: знакомиться с материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства; при рассмотрении дела пользоваться юридической помощью адвоката, другого специалиста в области права, который по закону имеет право на предоставление правовой помощи лично или по поручению юридического лица, выступать на родном языке и пользоваться услугами переводчика, если не владеет языком, на котором ведется производство; обжаловать постановление по делу. Дело об административном правонарушении рассматривается в присутствии лица, привлекаемого к административной ответственности. Отсутствие этого лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, когда имеются данные о своевременном его извещении о месте и времени рассмотрения дела и если от него не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела. Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, и о нарушении правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, зафиксированные в режиме фотосъемки (видеозаписи), устанавливаются статьями 279-1-279-4 настоящего Кодекса.

При рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью первой статьи 44, статьями 51, 146, 160, 172-4 — 172-9, 173, 173-2, частью третьей статьи 178, статьями 185, 185-1, статьями 185-7 , 187 настоящего Кодекса, присутствие лица, привлекаемого к административной ответственности, обязательно. В случае уклонения от явки по вызову органа внутренних дел или судьи районного, районного в городе, городской или горрайонный суд это лицо может быть органом внутренних дел (Национальной полицией) подвергнуто приводу.

Законами Украины могут быть предусмотрены и другие случаи, когда явка лица, привлекаемого к административной ответственности, в орган (к должностному лицу), решающий дело, обязательна.

Стаття 268. Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)

 • перевірено сьогодні
 • кодекс від 28.08.2018
 • вступив у чинність 06.03.1996

Ст. 268 КУпАП в останній чинній редакції від 8 серпня 2015 року.

! Стаття має нову редакцію, яка набирає чинності 31 грудня 2018 року.
Порівняти зміни

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАПП) (статті 213 — 330)

Розділ IV. Провадження в справах про адміністративні правопорушення

Глава 21. Особи, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративне правопорушення

Стаття 268. Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

При розгляді справ про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 44, статтями 51, 146, 160, 172-4 — 172-9, 173, 173-2, частиною третьою статті 178, статтями 185, 185-1, статтями 185-7, 187 цього Кодексу, присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, є обов’язковою. У разі ухилення від явки на виклик органу внутрішніх справ або судді районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду цю особу може бути органом внутрішніх справ (Національною поліцією) піддано приводу.

Законами України може бути передбачено й інші випадки, коли явка особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, в орган (до посадової особи), який вирішує справу, є обов’язковою.

Стаття 268. Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

При розгляді справ про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 44, статтями 51, 146, 160, 172 — 4 — 172 — 9, 173, 173 — 2, частиною третьою статті 178, статтями 185, 185 — 1, статтями 185 — 7, 187 цього Кодексу, присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, є обов’язковою. У разі ухилення від явки на виклик органу внутрішніх справ або судді районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду цю особу може бути органом внутрішніх справ (Національною поліцією) піддано приводу.

Законами України може бути передбачено й інші випадки, коли явка особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, в орган (до посадової особи), який вирішує справу, є обов’язковою.

КОМЕНТАР від ресурсу «ПРОТОКОЛ»:

Ось така дурня! Живу в Україні та їжджу п’яний за кермом вночі і при цьому забуваю включати сигнали повороту. Зупинили поліцейські, склали протокол за ст. 130 КУпАП та акт огляду на стан сп’яніння. Примусили все підписати. Проте, я не володію мовою, без перекладача всі права погані поліцейські порушили, протокол є недопустимим доказом та і про порядок застосування спеціального технічного засобу газоаналізатору «Alcotester 6810» мені не розповіли. Поняті в суд не з’явились. А же на вулиці було холодно. Тому, провадження у справі слід закрити, а права мені залишити. І суд погодився!

Так, дійсно ст. 268 КУпАП «права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності» передбачає право особи на перекладача, якщо така особа не володіє мовою, якою ведеться провадження. Проте, яким чином поліції при порушенні ПДР забезпечити цю норму особливо, якщо це стосується не спілкування, а процесуальних документів. На нашу думку, це популізм, і ми давно вже при накладенні адмінстягнень «загрались» із питанням дотримання процесуальних прав. Будь хто, навіть чистокровний українець, який в принципі не вміє розмовляти іншою мовою, із такою практикою, коли поліція зупинить його п’яним за кермом, буде удавати, що не розуміє державної мови і вимагати перекладача. І це шлях в нікуди. Бо з іншого боку суспільство зацікавлено більше все ж таки у притягненні правопорушників до відповідальності, при цьому процедура притягнення не може бути коштовною у бідній державі.

Мего-Інфо — Юридична бібліотека №1

Юридична бібліотека України

Популярні розділи

Всього на сайті:

Дисертацій з права онлайн: 62

Підручників з права онлайн: 37

НПК кодексів України онлайн: 16

Коментарі кодексів

Веломагазин Украины №1

OBOD.com.ua

Доставка БЕСПЛАТНО. Со склада

Галузі права

 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.

Стаття 268. Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, маг право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, Іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є лані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

(положення частини першої статті 268, за яким обмежується право на вільний вибір особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, як захисника своїх прав, крім адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за Законом України мас право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 16.11.2000 р. № 13-рн/2000)

При розгляді справ про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 44, статтями 51, 146, 160, 172 — 172 , 173, частиною третьою статті 178, статтями 185, 185і, статтями 1857, 187 цього Кодексу, присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, с обов’язковою. У разі ухилення від явки па виклик органу внутрішніх справ або судді районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду цю особу може бути органом внутрішніх справ (міліцією) піддано приводу.

Законами України може бути передбачено й інші випадки, коли явка особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, в орган (до посадової особи), який вирішує справу, є обов’язковою.

(Із змінами, внесеними згідно з указами Президії Верховної Ради Української PCP від 29.05.85 р. № 316-Х І, від 21.08.87 р. Л» 4452-ХІ, від 27.04.89 p. № 7445-ХІ, від 07.03.90 р. № 8918-ХІ, від 04.05.90 р. № 9166-ХІ, від 18.01.91 р, № 647-ХІІ; законами України від 01.10.96 р. Ля 386/96-ВР, від 05.04.2001 p. № 2342-Ш, від 02.06.2005 р. № 2635-IV, від

11.06.2009 p. № 1508- VI, який втратив чинність згідно h Законом України від 21.12,2010 p. M 2808-1% від 07.07.2010 р. № 2453-VI, від 07.04.2011 p. № 3207-М, від 15.11.2011 p. № 4025-М )

(1) Стаття 268 КУАП наводить перелік прав особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Згідно ч. 1 цієї статті, особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право:

І ) знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання;

2) при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження;

3) оскаржити постанову по справі.

Наведений перелік не є і не може бути вичерпним. Згідно статті 55 Конституції України кожен має право захищати свої права будь-якими не забороненими законом засобами. Відтак, особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, може захищати себе будь-якими засобами та у будь-який спосіб, за винятком лише тих, що прямо заборонені цим Кодексом та іншими законами України.

(2) Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. У разі, якщо від особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, надійшло клопотання про відкладення розгляду справи до уповноваженого органу (посадової особи), в провадженні якого перебуває ця справа, справа про адмінправопорушення щодо такої особи не може бути розглянута без її участі.

(3) При розгляді справ про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 44, статтями 51, 146, 160, 172 — 1729, 173, частиною третьою статті 178, статтями 185, 185і, статтями 185 , 187 цього Кодексу, присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, є обов’язковою. У разі ухилення від явки на виклик органу внутрішніх справ або судді районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду цю особу може бути органом внутрішніх справ (міліцією) піддано приводу.

При цьому законами України може бути передбачено й інші випадки, коли явка особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, в орган (до посадової особи), який вирішує справу, є обов’язковою. Відтак, перелік випадків обов’язкової участі особи, яка

притягається до адмінвідповідальності, у розгляді справи, наведений у частині третій коментованої статті, не є вичерпним.

Смотрите еще:

 • Мрэо выборгского района замена прав МРЭО ГИБДД Выборгского района СПб МРЭО Калининского района СПб государственное МРЭО Выборгского Калиниского района СПб МРЭО-1 ГИБДД – Выбогского, Калининского районов Адрес: […]
 • Кадетское училище ск рф ОБРАЗОВАНИЕ В МОСКВЕ Информация, адреса, документы, отзывы . Гос. образование Частное образование Доп. образование Доп. развитие Следственный комитет Российской […]
 • Жалоба в арбитражный суд на постановление об административном правонарушении Обжалование постановления по делу об административном правонарушении Подборка наиболее важных документов по запросу Обжалование постановления по делу об административном правонарушении […]
 • Региональный материнский капитал за второго ребенка в ростовской области Материнский капитал в Ростовской области В Ростовской области, как и в большинстве регионов нашей страны, для повышения рождаемости и улучшения жизненных условий семей с детьми местными […]
 • Гпк тулово Гаражные кооперативы Гаражно—строительные кооперативы (ГСК), гаражно—потребительские кооперативы (ГПК) — некоммерческие объединения граждан (юридических лиц, индивидуальных […]
 • Камеди клаб праздник развод Камеди клаб (развод как праздник) Добавлен 11 сентября 2013 пользователем Tanya Kerimn. Сценка Дуэта имени Чехова под названием "Развод как праздник". Если Вы посмотрели видео то […]
Закладка Постоянная ссылка.

Обсуждение закрыто.